gallery/fclm_logo01_new_v1

澳門蓮花車愛好會

澳門蓮花車愛好會 馬騑駿會長 於5月6日出席了由澳門大學校友會及澳門大學電機及電腦工程校友會主辦的 智慧城市 防災減災 CPD 研討會。

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

獲邀出席 智慧城市 防災減災 CPD 研討會

www.000webhost.com